مرمت عکس قدیمی قاجاری از مجموعه خانواده ظل السلطان

مرمت عکس قدیمی قاجاری از مجموعه خانواده ظل السلطان

این عکس تاریخی که به دوره قاجار باز می گردد، از مجموعه خانواده ظل‌السلطان برای مرمت به دست ما رسیده‌است.

همان طور که می بینید حواشی آن داری ریختگی و قطعات مفقودی است و خود عکس داری ترک است. عکس مربوط به یک مراسم شکار است که همان طور که می‌بینید یوز بیچاره‌ای که شکار شده با چوب نگه داشته شده و سه مرد و یک پسر جوان و یک کودک در تصویر دیده می‌شوند، از لباس آن‌ها و همچنین تعلیمی (عصا) که به دست دارند معلوم است که دو مرد دست چپ و مرد فربه وسط کادر و همچنین نوجوان نشسته از رده بزرگان هستند و مرد دیگر که کودکی در بغل دارد در رتبه پایین‌تری است.  تصویر در حیاط یک عمارت و نه در شکارگاه گرفته شده ولی متاسفانه سال دقیق گرفتن عکس معلوم نیست، در پشت عکس به زبان انگلیسی با جوهر آبی نوشته شده «This is a» که مشخص نیست به چه چیزی اشاره دارد.

برای مرمت این اثر ابتدا برای قطعات مفقودی در نرم افزار تصویری با بافت عکس اصلی تولید شده و روی کاغذ عکاسی چاپ شدند در همین زمان پشت کار و حواشی آن و محل ترک ها با کاغذ تیشوی ژاپنی مرمت و مقاوم سازی شدند، سپس قطعات چاپ شده در محل مفقودی بریده شده و به کار اصلی الحاق و موزون سازی رنگی روی آن انجام گردید.

مرمت عکس قدیمی قاجاری در اتلیه مرمت آوام ترمیم شد.