مرمت تابلوی اورنگی

مرمت تابلوی اورنگی


منصور نیوفر
رنگ و روغن روی بوم پارچه ای
85*65

شرح عملیات مرمتی انجام شده:

  • تميز كاري
  • اسيدزدايي
  • تثبيت و استحكام بخشي لايه رنگ
  • موزون سازي رنگي
  • تثبيت نهايي


مرمت تابلوی اورنگی

مرمت تابلوی اورنگی