مرمت تابلوی ساربان نژاد

مرمت تابلوی ساربان نژاد


عباس بلوکی‌ فر
رنگ و روغن روی بوم پارچه ای
240*146

کارهای انجام شده بر روی تابلو:

  • تميز كاري پشت و روي اثر
  • جدا كردن الحاقات قبلي و وصالي به روش اصولي
  • موزون سازي رنگي
  • نوارگيري
  • تثبيت نهايي


مرمت تابلوی ساربان نژاد

مرمت تابلوی ساربان نژاد