تابلوی استاد صدیقی

تابلوی استاد صدیقی


ابوالحسن خان صدیقی
رنگ و روغن روی تخته سه لایه
35*24

  • آسيب شناسي :
  • چركي لايه رنگ
  • سائيدگي و خراشيدگي لايه رنگ
  • ترك هاي عمودي تكيه گاه تخته اي
  •  
  • شرح عمليات مرمتي:
  • تميزكاري لايه رنگ
  • روتوش
  • تثبيت نهايي


تابلوی استاد صدیقی

تابلوی استاد صدیقی