کپی روسی

کپی روسی


نامعلوم
نا مشخص
نا مشخص

آسيب شناسي :

  • چركي و كثيفي
  • پارگي
  • ترك خوردگي

 

شرح عمليات مرمتي :

  • تميزكاري
  • وصالي پارگي
  • روتوش بخش پاره شده
  • تثبيت نهايي


کپی روسی

کپی روسی