مرمت نقاشی مارکو گریگوریان

مرمت نقاشی مارکو گریگوریان


مارکو گریگوریان
ترکیب مواد روی کاغذ
1962

آسيب شناسی:

- استفاده از چسب غیر استاندارد

- اسیدیته بالا

- خشكي و شكنندگي لايه رنگ و بستر

-آلودگی عمومی

- آسیب مکانیکی وسیع

- مفقودی برخی از نواحی

- ترك خوردگي لايه رنگ

شرح عمليات مرمتي :

- کلینیگ کامل پشت و روی اثر

انعطاف دهي و تقويت بستر

- موزون سازی و رتوش

- وصالی قطعات ریخته شده

- ترميم ترك خوردگي ها

- استحکام بخشی حاشیهمرمت نقاشی مارکو گریگوریان

مرمت نقاشی مارکو گریگوریان

مرمت نقاشی مارکو گریگوریان

مرمت نقاشی مارکو گریگوریان