مرمت مجسمه منیر فرمانفرماییان

مرمت مجسمه منیر فرمانفرماییان


منیر شاهرودی فرمانفرماییان
آینه کاری
22*22

آسیب شناسی:

ریختگی لایه زیر اثر

ریختگی آینه‌ها با وسعت 10 cm

آلودگی عمومی 

شرح عملیات مرمتی:

کلینینگ

ساخت زیرسازی 

ساخت قطعات آینه کاری

بازسازی قطعات ریخته شده

 مرمت مجسمه منیر فرمانفرماییان

مرمت مجسمه منیر فرمانفرماییان

مرمت مجسمه منیر فرمانفرماییان

مرمت مجسمه منیر فرمانفرماییان