مرمت نقاشی عبدالرضا دریابیگی

مرمت نقاشی عبدالرضا دریابیگی


عبدالرضا دریابیگی
اکریلیک روی بوم
100*70

آسیب شناسی:

آلودگی عمومی

لکه و رد چرکی

آسیب مکانیکی وسیع

خشکی بستر

شرح عملیات مرمتی:

کلینینگ پشت و روی اثر

وصالی و نوارگیری حاشیه

موزون سازی رنگی

نرم کردن و حفاظت

 مرمت نقاشی عبدالرضا دریابیگی

مرمت نقاشی عبدالرضا دریابیگی

مرمت نقاشی عبدالرضا دریابیگی

مرمت نقاشی عبدالرضا دریابیگی

مرمت نقاشی عبدالرضا دریابیگی