مطالب

مرز بین جعل،کپی وسرقت هنری در اصالت سنجی اثر کجاست؟
مرز بین جعل،کپی وسرقت هنری در اصالت سنجی اثر کجاست؟
مرمت یا حفاظت؛ کدام یک مقدم است؟
مرمت یا حفاظت؛ کدام یک مقدم است؟
چه فعل و انفعالاتی پس از اتمام یک نقاشی اتفاق میافتد؟
چه فعل و انفعالاتی پس از اتمام یک نقاشی اتفاق میافتد؟
مرمت عکس قدیمی قاجاری از مجموعه خانواده ظل السلطان
مرمت عکس قدیمی قاجاری از مجموعه خانواده ظل السلطان
مرمت نقاشی احمد اسفندیاری
مرمت نقاشی احمد اسفندیاری
مرمت تابلو نقاشی قهوه خانه ای اثر محمد مدبر
مرمت تابلو نقاشی قهوه خانه ای اثر محمد مدبر
استفاده از چسب نامناسب برای دوبل شدن و مرمت اثری از مارکو گریگوریان
استفاده از چسب نامناسب برای دوبل شدن و مرمت اثری از مارکو گریگوریان
مرمت اثری از حسنعلی خان وزیری از پیشروان نقاشی جدید
مرمت اثری از حسنعلی خان وزیری از پیشروان نقاشی جدید
نقاشی کشف شده در زیر اثری از محمدعلی ترقی جاه با عکاسی ایکس ری
نقاشی کشف شده در زیر اثری از محمدعلی ترقی جاه با عکاسی ایکس ری
مرمت اشیا انتیک | چگونه صندلی انتیک را حفاظت کنیم؟
مرمت اشیا انتیک  | چگونه صندلی انتیک را حفاظت کنیم؟
مرمت نقاشی استاد رضا شهابی از صادق هدایت
مرمت نقاشی استاد رضا شهابی از صادق هدایت
نحوه مرمت پارگی کاغذ و مقوای طراحی
نحوه مرمت پارگی کاغذ و مقوای طراحی